koszyk i przechowalnia
ilość:
0
wartość:
0,00 

Brakuje 200zł do darmowej wysyłki

› logowanie  › rejestracja

Wyszukiwarka

Polecamy też

Oferta hurtowa

Biuro Obsługi Klienta

pn-pt 8:00-19:00

tel. 535 577 577biuro@domwina.pl

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o specjalnych ofertach, promocjach oraz degustacjach?
Zapisz się na darmowy newsletter!

Regulamin

REGULAMIN Klubu Domu Wina

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Klub Domu Wina działają pod adresem www.klub.domwina.pl. Jego siedziba mieści się w Krakowie przy ul. Balickiej 255. Uczestnikiem Klubu może być jedynie osoba pełnoletnia.

1.2. Organizatorem Klubu Domu Wina jest DOM WINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 30-198 Kraków, ul. Balicka 255) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000086763, NIP 677-16-97-284, zwana dalej organizatorem.

1.3. Klub Domu Wina nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane poprzez Klub Domu Wina są nabywane na rzecz i na rachunek Domu Wina Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.4. Klub Domu Wina został powołany do życia na czas nieokreślony.

§ 2. Regulamin

2.1. Adres Klubu Domu Wina to 30-198 Kraków, ul. Balicka 255.

2.2. Pracami Klubu Domu Wina kieruje Zarząd Organizatora, zwany dalej Zarządem.

2.3. Oświadczenia woli oraz wszelkie decyzje w imieniu Klubu Domu Wina składa Zarząd lub ustanowieni pełnomocnicy w granicach umocowania.

2.4. Klub Domu Wina został powołany do życia w celu poszerzania wiedzy z dziedziny enologii oraz oferowania członkom Klubu dostępu do innych towarów i usług.

2.5. Określony w §2 ust.2.4 regulaminu cel Klub realizuje między innymi poprzez prezentację usług i towarów na serwisie internetowym pod adresem www.klub.domwina.pl oraz www.sklep-wina.pl.

2.6. Klub Domu Wina prowadzi także działalność integrującą Członków Klubu oraz może organizować imprezy, kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie oraz wyjazdy enoturystyczne.

§ 3. Warunki przystąpienia do Klubu

3.1. Członkiem Klubu Domu Wina może zostać osoba pełnoletnia, która wypełni formularz rejestracyjny oraz dokona zakupu dwuletniej prenumeraty magazynu Czas Wina lub zamiennie zestawu win w Klubie Domu Wina. Formularz może zostać złożony w formie pisemnej lub elektronicznej (online) o treści sformułowanej przez Klub. Osoba wypełniająca formularz rejestracyjny i składająca deklarację przystąpienia do Klubu wyraża zgodę na zasady członkowskie określone w niniejszym regulaminie.

3.2. Przed złożeniem deklaracji każda osoba ma możliwość zapoznania się z regulaminem na stronie internetowej www.klub.domwina.pl lub na druku rejestracyjnym przesłanym pocztą, a także w siedzibie Organizatora Klubu.

3.3. Osoba prawna może zostać członkiem Klubu tylko w przypadku, jeśli prowadzona przez nią działalność nie jest związana z handlem alkoholem. Członkostwo w Klubie nie może być wykorzystane w celach handlowych.

3.4. Datą nabycia członkostwa w Klubie jest dzień rejestracji numeru karty klubowej danej osoby w systemie informatycznym Organizatora.

3.5. Warunkiem skorzystania z przeznaczonej dla Klubowiczów promocyjnej oferty zakupu produktów znajdujących się w klubowej ofercie jest akceptacja przez Klubowicza treści klubowego regulaminu w trakcie procesu rejestracji w Klubie Domu Wina.

3.6. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, że

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznała się z warunkami niniejszego regulaminu Klubu Domu Wina i zobowiązuje się ich przestrzegać,

c) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży określonymi w regulaminie Klubu Sprzedawcy i zobowiązuje się ich przestrzegać (w przypadkach określonych w §5.2).

3.7. Po wypełnieniu i zaakceptowaniu elektronicznego formularza rejestracyjnego lub ankiety przekazanej w punkcie sprzedaży Klubu Domu Wina lub wysłania oświadczenia drogą pocztową lub faxem Organizator przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji, zarejestrowana osoba uzyskuje status Klubowicza.

3.8. Każdy Członek Klubu Domu Wina otrzymuje Kartę Klubową, na której widnieje numer ewidencyjny, służący do dodatkowej identyfikacji Członka Klubu, np. przy zamówieniach telefonicznych.

3.9. Karty są przekazywane klubowiczom nieodpłatnie. W przypadku zagubienia, trwałego uszkodzenia lub kradzieży Karty Klubowej należy o tym powiadomić pisemnie biuro Klubu, które wystawi nową Kartę Klubową. Wystawienie nowej karty wiązać się będzie z opłatą manipulacyjną w wysokości 15 zł.

3.10. Klubowicz wypełniając formularz rejestracyjny może wyrazić zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie członków Klubu Domu Wina, na ich przetwarzanie w celach handlowych i marketingowych przez Organizatora (także drogą komunikacji elektronicznej), a także na otrzymywanie ofert firm z Grupy Domu Wina, tj.: Klub Domu Wina, magazyn Czas Wina oraz Wine Service – Podróże z winem i polecanych przez Klub, w tym na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sprzedawcę. Wszystkie dane osobowe będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

3.11 Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3.12. Klubowicz zgodnie z przywołaną w §3 ust. 3.10 ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania oraz uaktualniania. Organizator zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

3.13. Przesyłanie przez Organizatora i Sprzedawcę korespondencji handlowej i marketingowej, w tym również w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204), SMS-em lub na adres e-mail klubowicza, wymaga jego odrębnej, uprzedniej zgody wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym.

3.14. Klubowicz może wyrazić zgodę na udostępnienie jego danych osobowych innym firmom współpracującym z Organizatorem w celach handlowych i marketingowych. Zgoda musi wyraźnie wskazywać podmiot, któremu dane zostały udostępnione oraz zakres tego udostępnienia.

3.15. Oświadczenia, o którym mowa w §3 ust. 3.13 i §3 ust. 3.14 Klubowicz może złożyć w formie pisemnej na deklaracji lub w formie elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

3.16. Klubowicz może wyrazić zgodę na telefoniczny kontakt ze strony klubowego konsultanta, który przekaże mu informacje dotyczące nowych ofert.

3.17. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §3 ust. 3.13 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Nabywcy.

3.18. Członek Klubu może wypowiedzieć na piśmie lub mailowo swoje członkostwo z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Klub może zaproponować pozostanie w Klubie lub przywrócenie członkostwa na innych warunkach.

§ 4. Ustanie Członkostwa Klubu

4.1. Ustanie członkostwa w Klub Domu Wina następuje w wyniku:

a) skreślenia z listy na skutek wypowiedzenia członkostwa zgodnie z § 3 ust. 3.18,

b) wykluczenia Członka Klubu w przypadku:

  • uporczywego naruszania przez Członka Klubu niniejszego Regulaminu,

  • działania na szkodę Klubu,

  • wykorzystywania członkostwa w Klubie w celach handlowych,

  • śmierci Członka Klubu.

4.2. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Organizatora (tj. Dom Wina Spółki z o.o.).

§ 5. Warunki i zasady składania zamówień na towary i usługi prezentowane przez Klub Domu Wina

5.1 Produkty i usługi prezentowane w serwisie internetowym Klubu (wina, imprezy klubowe, wydawnictwa, akcesoria winiarskie) oraz w innych kanałach komunikacyjnych są dostępne jedynie dla osób pełnoletnich.

5.2 Członkowie Klubu maja prawo do korzystania ze zniżek, promocji oraz zbierania punktów za dokonane zakupy, co jest niedostępne dla osób nie będących Członkami Klubu.

5.3 Zakup produktów oraz usług oferowanych przez Klub Domu Wina może nastąpić w następujący sposób:

a) bezpośrednio w sklepach sieci Domu Wina w Krakowie, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu

b) poprzez złożenie zamówienia pocztą, sms, pocztą elektroniczną lub telefonicznie w sklepie u klubowego konsultanta pod numerem telefonu 535 577 577.

§ 6. Bezpośrednia sprzedaż w sklepach Domu Wina

6.1 Towary lub usługi oferowane przez Klub Domu Wina mogą być nabyte bezpośrednio w jednym z koncesjonowanych sklepów sieci DOM WINA Spółki ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Krakowie (30-198 Kraków, ul. Balicka 255) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000086763, NIP 677-16-97-284.

6.2. Produkty dostępne w sklepach Domu Wina w tym wyroby alkoholowe prezentowane są na witrynie internetowej serwisu internetowego pod adresem www.sklep-wina.pl lub na innych serwisach internetowych wykorzystywanych w działalności Klubu. Prezentowane tam produkty w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a roczniki win zamieszczone na etykietach mogą być inne niż w rzeczywistości.

§ 7. Składanie zamówień telefoniczne, sms, pocztą lub e-mailowo

7.1. Złożenie zamówienia na towary lub usługi oferowane przez Klub Domu Wina może też nastąpić drogą telefoniczną pod numerem infolinii 535 577 577, listownie - pocztą na adres DOM WINA SP. Z O.O. Punkt Sprzedaży Detalicznej, Kraków, ul. Balicka 255, 30-198 Kraków lub pocztą elektroniczną pod adresem biuro@domwina.pl

7.2 Momentem złożenia zamówienia (umowa kupna – sprzedaży) jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Punktu Sprzedaży (mailem lub telefonicznie).

Miejscem zawierania umów sprzedaży jest Punkt Sprzedaży Detalicznej położony w Krakowie przy ul. Balickiej 255, 30-198 Kraków.

Dom Wina Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o numerze: I/639/B/544/2015 z dnia 15.12.2015 r. wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231) na czas oznaczony od dnia 18.12.2015 r. do dnia 17.12.2018 r. oraz ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o numerze: I639/C/400/2015 z dnia 15.12.2015 wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231) na czas oznaczony od 18.12.2015 r. do 17.12.2018 r.Dom Wina Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o numerze I/639/A/570/2015 z dnia 15.12.2015 r. wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231) na czas oznaczony od dnia 18.12.2015 r. do dnia 17.12.2018r.

§ 8. Realizacja zamówienia

8.1. Zamówienie drogą telefoniczną lub emailową może być złożone wyłącznie przez osobę, która ukończyła 18 rok życia.

8.2. Sprzedawcy i kurierzy legitymują osoby odbierające przesyłkę, celem potwierdzenia danych personalnych zamawiającego. Sprzedawca lub kurier może odmówić wydania przesyłki osobie NIEPEŁNOLETNIEJ lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.

8.3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie: pełnego adresu dostawy i numeru telefonu, umożliwiającego pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

8.4. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki z zakupionym towarem bez podawania przyczyny.

8.5. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w magazynie. W innych przypadkach okres dostarczenia jest ustalany indywidualnie z Kupującym.

8.6. Zamówiony towar dostarcza firma kurierska „FedEx”. Przy zakupie min. 6 butelek win i jeżeli wartość twoich zakupów przekroczy 200 zł brutto, paczka przesyłana jest na koszt Klubu Domu Wina. Przy niższej wartości do ceny zakupu doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 25 zł. Według regulaminu sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski.

Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

Pobranie, płatne bezpośrednio przy odbiorze przesyłki, przedpłata przelewem.

§ 9. Gwarancja i wymiana

9.1. Dom Wina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, iż wszystkie wina importowane przez niego zostały sprowadzone do Polski legalnie i spełniają wszelkie wymogi sanitarno–epidemiologiczne.

9.2. Jeżeli dobrane i przesłane przez Klub wino z jakichkolwiek względów nie przypadnie Kupującemu do gustu, bez żadnego problemu i bez dodatkowych kosztów wszystkie nieotwarte butelki mogą zostać wymienione na inne, w ramach tej samej ceny.

9.3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów z towaru zakupionego w sklepie Domu Wina: www.sklep-wina.pl można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko, jeśli produkt nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany z nim dowód zakupu. Zwrot wartości produktu następuje przelewem, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Odstąpienie od umowy następuje poprzez przesłanie listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na adres Dom Wina sp. z o.o. – Ul.Balicka 255,30-198 Kraków oświadczenia o odstąpieniu od umowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

9.4. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, widocznych uszkodzeń należy odebrać przesyłkę, sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera. Ewentualne reklamacje dotyczące dostaw należy kierować do obsługi sklepu (Dom Wina ul. Balicka 255, tel. (12) 626 56 52, 638 13 80, fax 626 56 50) w dniu dostawy lub nie przyjmować przesyłki, jednocześnie zamieszczając adnotację na liście przewozowym o uszkodzeniu i poinformować o tym fakcie obsługę sklepu.

§ 10. Ochrona danych osobowych

10.1. Składając zamówienie, Kupujący świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

10.2. Jeśli Kupujący składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie "Czasu Wina", jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania w/w czasopisma. Jednocześnie Dom Wina będzie informował swoich klientów o wprowadzanych nowościach i promocjach.

10.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Klubu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

10.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 11. Przywileje klubowe

11.1. Kupując towary lub usługi poprzez Klub Domu Wina, członek Klubu automatycznie zdobywa punkty premiowe, które może następnie wymieniać na prezenty z oferty klubowej, których katalog jest dostępny na stronie www.klub.domwina.pl.

11.2. Prawo do gromadzenia punktów zostaje przyznane Członkowi Klubu Domu Wina w momencie otrzymania karty klubowej. Od daty jej nadania punkty są naliczane po dokonaniu każdego zakupu.

11.3. Każdorazowy zakup daje Członkom Klubu pewną ilość punktów premiowych, które są sumowane na osobistym, wewnętrznym koncie Członka Klubu, według zasady, że każde 5 zł wydane w klubie to 1 punkt premiowy.

11.4. Punkty zostają naliczone na koncie Członka Klubu do 10 dni od daty odebrania towaru.

11.5. Punkty sumowane na koncie stanowią własność Członka Klubu i pozostają do jego wyłącznej dyspozycji.

11.6. Przedstawiany katalog z asortymentem prezentów, na które można wymienić punkty, może ulegać zmianom.

11.7. Punkty zgromadzone na koncie Członka Klubu utrzymują ważność przez 24 miesiące.

11.8. Każdy Członek Klubu otrzymuje oferty udziału w imprezach organizowanych przez Klub po preferencyjnych cenach. Wydarzenia te obejmują degustacje klubowe, wycieczki enoturystyczne, imprezy towarzyskie, kursy i szkolenia.

§ 12. Telefoniczne Centrum Zamówień Klubowych

12.1. Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem Klubu Domu Wina, korzystaniem z promocji i zakupów w Klubie, wymianą punktów na towary, Członkowie Klubu mogą uzyskać w Telefonicznym Centrum zamówień Klubowych pod numerem: 535 577 577 lub mailem: biuro@domwina.pl. Biuro Obsługi Klubu zajmuje się też wszelkiego typu reklamacjami i sprawami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania Klubu.

12.2. Dokonując Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę.

12.3. W szczególnych przypadkach można kontaktować się z biurem Zarządu Klubu Domu Wina pod numerem tel. (12) 638 13 80, fax: (12) 626 56 52, Kraków, ul. Balicka 255.

12.4. Dla ochrony interesów Członków Klubu w przypadku kontaktu telefonicznego Biuro Obsługi Klubu ma prawo zadawać pytania w celu ustalenia tożsamości Członka Klubu, w szczególności poprosić o podanie numeru ewidencyjnego karty członkowskiej. W przypadku odmówienia udzielenia odpowiedzi Klub zastrzega sobie prawo odmowy obsługi.

Załącznik 1

Jak kupować?

Wybrałeś coś
dla siebie?

Odwiedź jeden z naszych sklepów, lista tutaj napisz do nas e-mail na adres biuro@domwina.pl, zadzwoń na infolinię
535 577 577.

Tu pełna informacja
o zasadach składania zamówień

Cava Gran Cuvée


Dom Wina Sp. z o.o. wszystkie prawa zastrzeżone